Prodej a tvorba READY-MADE společností

Záruka nejnižší ceny na trhu Záruka nejnižší ceny na trhu

Slovník důležitých pojmů

POHLEDÁVKA

Z hlediska účetnictví patří pohledávka mezi aktiva. Jedná se o právo na zaplacení určité finanční částky. Z časového hlediska rozlišujeme krátkodobé a dlouhodobé pohledávky. Pohledávka vzniká na základě prodeje zboží či služby další osobě. Kromě pohledávek, které vznikají z obchodního styku, rozlišujeme i pohledávku vůči státu nebo zaměstnancům.

více

PRÁVNICKÁ OSOBA

Právnická osoba má již od počátku svého vzniku určitá práva a povinnosti. Jednat za ní mohou fyzické osoby, tzv. statutární orgány. Právnická osoba vzniká zakladatelskou listinou či společenskou smlouvou a také zápisem do obchodního rejstříku. Při jejím vzniku je třeba určit název a především sídlo, které bude v obchodním rejstříku figurovat. Termínem právnická osoba se mimo jiné označují všechny typy obchodních společností. Právnická osoba zaniká zrušením a výmazem z obchodního rejstříku.

více

READY-MADE SPOLEČNOST

Ready-made společnost má podobu akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným a byla založena za účelem následného prodeje koncovému zákazníkovi. Firma má již svoje sídlo, základní kapitál a je zapsaná v obchodním rejstříku. Na rozdíl od zdlouhavého zakládání nové společnosti, je ready-made hned připravená k podnikání. Společnost nemá žádné pohledávky ani závazky, což je deklarováno při samotném prodeji.

více

REZERVNÍ FOND

Tento fond je primárně určen k tomu, aby pokryl případné ztráty společnosti. Může se sem ukládat část čistého zisku a další vlastní zdroje obchodní společnosti. Od roku 2014 není zakládání rezervního fondu povinné. V případě již založených firem je možné rezervní fond zrušit a to v případě, že upraví stanovy a vypustí z nich ustanovení o rezervním fondu, jinak by platilo, že se společníci na jeho tvorbě dohodli.

více

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA

Jedná se o smlouvu, kterou zakladatelé zakládají obchodní společnost. Pokud je zakladatel pouze jedna osoba, nahrazuje tuto smlouvu zakladatelská listina. Společenskou smlouvu upravuje zákon o obchodních korporacích a využívá se u všech typů obchodních společností, jako je společnost s ručením omezeným, akciová společnost, komanditní společnost nebo veřejná obchodní společnost. Žádnou společnost nelze založit bez tohoto právního dokumentu.

více

SPOLEČNÍK

Každý společník má ve firmě jeden podíl vyjma akciové společnosti, kde výše podílu závisí na počtu odkoupených akcií. S výší podílu se pojí také práva a povinnosti, které každý společník vůči firmě má. Společníci se podílejí na zisku popřípadě rozdělování majetku během likvidace společnosti včetně rozhodování o jejím dalším působení.

více

SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

Společnost s ručením omezeným představuje jednu z forem obchodní společnosti. V České republice se jedná o jeden z nejrozšířenějších typů podnikání. Společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku a vystupuje pod zkratkou s.r.o. Za porušení závazků ručí firma celým svým majetkem. Společníci ručí pouze do výše svého vkladu. Hlavními orgány společnosti jsou valná hromada, dozorčí rada, která dohlíží na řádnou činnost firmy, která je v souladu s předpisy a jednatelé.

více

SPRÁVCE VKLADU

Při zakládání společnosti s ručením omezeným musí být ustanoven také správce vkladu. Nejčastěji to bývá jeden ze společníků firmy. Správce vkladu také nejčastěji jedná s bankou, ve které zakládá speciální účet pro základní vklad společnosti.

více

STATUTÁRNÍ ORGÁN

Statutárním orgánem může být celý kolektiv, například představenstvo nebo jedna osoba (například jednatel či ředitel společnosti). Primárně se jedná o osobu, která je oprávněná jednat za právnickou osobu a tedy ji navenek reprezentovat a zastupovat. Přesnou podobu statutárního orgánu upravuje zákon o obchodních korporacích.

více

VALNÁ HROMADA

Valnou hromadu najdeme v akciových společnostech i ve společnostech s ručením omezeným. Schází se v určitých intervalech a její členové rozhodují o dalších osudech společnosti. Valná hromada reprezentuje nejvyšší orgán firmy. Schází se minimálně jednou ročně a její práva i povinnosti jsou sepsány ve stanovách. Valná hromada rozhoduje například o vnitřní organizaci, schvaluje účetní uzávěrku nebo rozděluje zisk na základě dosavadního hospodaření společnosti. Žádoucí je se při rozhodování vždy domluvit v klíčových záležitostech.

více

ADMINISTRATIVNÍ SÍDLO

Administrativní sídlo představuje efektivní způsob, jak ušetřit za kamennou kancelář, která není vždy k podnikání nutná. Poskytovatel administrativného sídla pronajímá klientovi adresu pro jeho firmu za účelem zápisu do obchodního rejstříkua jako kontaktní adresu, na které mohou úředníci či zákazníci klientovi posílat poštu. Toto sídlo využívá více nájemníků zároveň, a i z tohoto důvodu je pronájem velice nízký. Administrativní sídlo zajistí klientovi prestižní adresu, která působí důvěryhodněji pro klientovi obchodní partnery či zákazníky.

více

ZAKLADATELSKÁ LISTINA

Tato listina představuje právní dokument, který vznikne formou notářského zápisu. O zakladatelské listině hovoříme v případě, že se jedná pouze o jednoho zakladatele. Je-li zakladatelů obchodní společnosti více, mluvíme o společenské smlouvě. Tento právní dokument se využívá u všech typů obchodních společností. Pravidla, jak má zakladatelská listina vypadat podléhá zákonu o obchodních korporacích.

více

ZÁKLADNÍ KAPITÁL

Základní kapitál tvoří hodnotu počátečních vkladů vlastníků do společnosti. Vytváří se povinně v akciové společnosti i vespolečnosti s ručením omezeným. Tady je od roku 2014 snížená povinná částka na 1 Kč. Uakciové společnosti je minimální základní kapitál 2 miliony korun. V případě akciové společnosti se základní kapitál odvíjí od kolísavé hodnoty akcií.

více

ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK

V živnostenském rejstříku jsou uvedené všechny údaje, které souvisí s provozováním živností. Jedná se o zcelaveřejný seznam, který je veden v elektronické podobě a obsahuje údaje o podnikatelích, společnostech a další užitečné informace. Hledaný subjekt lze najít buď podle osmimístného identifikačního čísla IČO nebo podle názvu hledané společnosti. Rejstřík spravuje Živnostenský úřad České republiky.

více

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE SPOLEČNOSTI

Jedná se o osobu, která byla pověřená jednat v zastoupení za statutární orgán. V případě společnosti s ručením omezeným je to zástupce za přímého jednatele společnosti. Jednatel může být jeden nebo jich je více. Nestanoví-li stanovy jinak, může každý jednatel vystupovat za firmu samostatně. Tyto fyzické osoby nesou právní odpovědnost za chod společnosti a její celkové hospodaření včetně řádného vedení účetnictví.

více

AKCIE

Akcie se jinak nazývá také cenný papír (podíl) a potvrzuje, že její držitel je akcionář a vlastní určitý podíl společnosti. Do firmy investoval kapitál v nějaké výši, a získal tak podíl na majetku společnosti. Akcionáři očekávají, že akcie budou zvyšovat svoji hodnotu, a tím pádem získají z vyplacených dividend zisk. S určitými akciemi mohou obchodovat na burzách cenných papírů, kde se určí také jejich cena. Ta může průběžně padat nebo se naopak navyšovat. Pokud akcionář nakoupí akcie ve vhodné době, vydělá nemalé peníze, jelikož cena jedné akcie se může zvýšit až o několik stovek procent.

více

AKCIONÁŘ

Vlastníci (akcionáři) mají ve společnosti určitá práva. Firmu řídí prostřednictvím hlasování na valné hromadě. Jedna akcie zpravidla představuje jeden hlas. Čím více akcií v akciové společnosti akcionář vlastní, tím vyšší bude jeho rozhodovací právo ve věcech společnosti. Pokud by se stalo, že firma nebude prospívat a dojde k její likvidaci, akcionáři se podle počtu akcií podílí také na likvidačním zůstatku. Akcionáři neručí za závazky společnosti.

více

AKCIOVÁ SPOLEČNOST

Akciová společnost představuje jeden z typů obchodní společnosti. Je rozdělená do určitého počtu akcií, které určují její celkovou hodnotu. Podle výše podílu mohou akcionáři rozhodovat a záležitostech, které se bezprostředně týkají dalšího působení firmy. O jednotlivých krocích rozhodují prostřednictvím hlasování na valné hromadě. Tento typ společnosti patří k nejrozšířenějším formám podnikání. Akciová společnost vzniká dnem zapsání do obchodního rejstříku. Společnost za své závazky odpovídá celým svým majetkem, ovšem akcionáři nejsou povinni hradit ztrátu firmy.

více

DIVIDENDA

Výnos z akcie se nazývá dividenda. Akcionářům se vyplácí dle rozhodnutí valné hromady v rozhodný den. Pro výplatu dividend je zásadní znát den, kdy se dividendy vyplácí, aby se akcionář mohl včas rozhodnout, zda akcie prodá či nikoli. Výše výnosu představuje jeden z faktorů, které mohou ovlivnit kurz akcie. Z tohoto důvodu se případné výkyvy tlumí vícenásobnou výplatou dividend po částech. Spravedlivé rozdělení dividend závisí na zisku akciové společnosti po zaplacení daně.

více

DOZORČÍ RADA

Tento kolektivní orgán má (převážně) kontrolní pravomoci vůči orgánu, který firmu řídí. V prostředí České republiky ho zřídíte u kapitálových obchodních společností, jako jsou akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným. Nejčastěji se dozorčí rada skládá z 3 členů, kteří si mezi sebou zvolí svého předsedu. Samotné členy potom volí valná hromada. Základní funkcí dozorčí rady je dohled na tím, aby veškeré činnosti firmy byly v souladu s právními předpisy.

více

DPH

DPH neboli daň z přidané hodnoty tvoří jeden z nejvýznamnějších příjmů státního rozpočtu. Tuto daň platí všichni zákazníci při běžném nákupu jakéhokoli zboží nebo služeb. Plátce daně odvádí z obchodu část toho, co vydělal do státního rozpočtu. Odběratel má možnost za určitých podmínek zažádat o vrácení daně, kterou při nákupu zaplatil. 

V České republice je v současné době výše této univerzální daně stanovená na 21 %. Platí se ale i snížená daň 15 % a to v případě potravin či zdravotních pomůcek. Ještě nižší 10% daň se váže ke knihám, lékům a kojenecké výživě. Absolutní osvobození od daně získaly zdravotnické, sociální a vzdělávací služby.

více

IČO

V českém prostředí se jedná o unikátní osmimístné číslo, které slouží jako identifikační pro právnické i fyzické osoby. IČO se v tuzemsku používá již od roku 1989. Do té doby plnilo stejnou funkci rodné číslo. Každé číslo je unikátní - to znamená, že nesmí být nově přiděleno žádnému jinému subjektu, aby nedošlo k jeho záměně.

Pravidlo se vztahuje i na subjekt, který již zanikl. V dalších státech Evropské unie existují obdobná identifikační čísla. Výjimku tvoří fyzické osoby, které se zabývají tvůrčí činnosti nebo zprostředkovávají činnost pro stavební spořitelny. Nepřiděluje se jim IČO, ale vystupují pod svým rodným číslem.

více

INSOLVENCE

Insolvencí se označuje stav, kdy právnická nebo fyzická osoba není schopná plnit své závazky a nachází se v úpadku. Přestože se dlužník snaží o splacení dluhu, není toho schopen. Tato situace se zpravidla řeší konkursem, reorganizací nebo oddlužením. Během konkursu se majetek dlužníka zpeněží a výtěžek se rozdělí mezi věřitele. Během oddlužení splácí dlužník pravidelně částky, které jsou mu strhávány ze mzdy. Při reorganizaci se pohledávky věřitelů poplatí z výnosu podniku, který stále funguje, ale vnitřní nastavení se řídí novými pravidly.

více

JEDNATEL

Jednatel je osobou, která oficiálně vystupuje za firmu. Představuje statutární orgán u společnosti s ručením omezeným. Tuto osobu jmenuje valná hromada a počet jednatelů není omezen pouze na jednoho člověka. Jednatel je zodpovědný za hospodaření firmy a zároveň jí reprezentuje, přestože nemusí být majitelem. Tato funkce se neslučuje se zasedáním v dozorčí radě nebo s vykonáváním stejné pozice pro jinou společnost. Jednatel pravidelně informuje valnou hromadu o výsledcích firmy.

více

KONCESOVANÁ ŽIVNOST

Jedná se o speciální činnosti, na jejicž regulaci má stát zvláštní zájem. Z tohoto důvodu může být činnost provozována teprve po udělení zvláštního oprávnění k podnikání. Jedná se například o prodej alkoholu (od roku 2013). Standardně vyřídíte koncesní listinu za 30 dní. V České republice upravuje veškeré náležitosti včetně seznamu živností zákon o živnostenském podnikání.

více

KONKURS

Konkurs představuje jeden ze způsobů, jak řešit insolvenci subjektu (majetkový úpadek). Jedná se o speciální soudní řízení, ve kterém se majetek dlužníka rozprodá, a z výtěžku se vyplatí věřitelé. O konkursu rozhoduje insolvenční soud, který ustanoví insolvenčního správce. Ten jedná a dohlíží na celý průběh splácení závazků vůči věřitelům. Účelem je uspokojit všechny věřitele a vyplatit je. Dalšími způsoby, jak vyřešit insolvenci, mohou být reorganizace nebo oddlužení.

více

NEKONCESOVANÁ ŽIVNOST

Živnost je podnikatelská činnost provozovaná pod vlastním jménem na vlastní zodpovědnost za účelem dosažení zisku. Fyzická i právnická osoba, která chce podnikat, musí získat oprávnění (živnost). Nekoncesované živnosti vznikají na základě ohlášení. Jedná se o řemeslné živnosti, volné živnosti a vázané živnosti. Není k nim třeba žádné speciální povolení, jako je tomu v případě koncesovaných živností, které má zájem regulovat přímo stát.

více

NOTÁŘ

Notář je fyzická osoba s právnickým vzděláním. Vykonává některé státem garantované činnosti jako je sepisování veřejných listin, včetně jejich ověřování. V případě obchodních společností zajišťuje zápis do obchodního rejstříku, jedná se zakladateli a vydává zakladatelské listiny nebo společenskou smlouvu. Hlídá, aby všechny náležitosti při zakládání společnosti byly v souladu s právními předpisy. Aby mohl být jmenován do této funkce, musí mít kroměprávnického vzdělání také pětiletou praxi v tomto oboru.

více

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

Tímto pojmem se označuje listina, kterou sepisuje notář a která má charakter. Určité právnické úkony musejí být povinně učiněny formou notářského zápisu. Ten obsahuje určení místa a dne úkonu, určení notáře a jeho sídla, určení účastníků a dalších zúčastněných osob, prohlášení účastníků ke způsobilosti k právním úkonům, ověření totožnosti zúčastněných osob, jejich podpis a razítko samotného notáře.

více

OBCHODNÍ PODÍL

Výše obchodního podílu určuje, jak moc se může společník podílet na rozhodnutích v rámci společnosti. Z velikosti obchodního podílu plynou následně jeho práva a povinnosti. Vyjma akciové společnosti může mít každý společník v rámci firmy pouze jeden podíl. V případě, že se základní kapitál navýší, zvýší se i obchodní podíl společníka. V případě akcií se výše obchodního podílu pojí k počtu akcií, které akcionář vlastní.

více

OBCHODNÍ REJSTŘÍK

Obchodní rejstřík funguje jako veřejný seznam, do kterého se zapisují údaje o podnikatelích. Jeho hlavní výhoda spočívá v tom, že do něj může kdokoli svobodně nahlížet a pořizovat z něj výpisy. Zapisují se do něj obchodní společnosti, družstva, fyzické osoby a další osoby, jejichž zápis stanoví zvláštní předpis. Pokud podnikatelská činnost skončí, může daná osoba požádat o výmaz z obchodního rejstříku. V případě, že proběhnou určitě změny, je podnikatel povinen neprodleně o těchto změnách informovat.

více

ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE

Odpovědný zástupce umožňuje fyzické osobě podnikat v oborech, které vyžadují živnostenské oprávnění, ale podnikatel pro něj nesplňuje požadované podmínky, typicky vzdělání. Odpovědného zástupce ustanovuje podnikatel sám a ten pak odpovídá za řádné provozování živnosti. Forma odměňování vždy záleží na smluvní dohodě mezi zástupcem a podnikatelem. Finální odpovědnost za provedenou činnost vždy nese sám podnikatel, nikoli jeho odpovědný zástupce.

více

OHLAŠOVACÍ ŽIVNOSTI

Živnosti se v základu dělá na ohlašovací a koncesované. Ohlašovací nepotřebují žádné speciální povolení, jako je tomu v případě koncesovaných živností, které reguluje stát. Ohlašovací živnosti se dále dělí na řemeslnévolné avázané. Živnostenský úřad musí vydat povolení k provozování vybrané činnosti, pokud podnikatel splní všechny náležitosti uložené zákonem. Dnem ohlášení je živnost zapsaná do rejstříku a podnikatel může začít podnikat.

více

PODÍL

Podíl ve společnosti určuje výši práv a povinností ve firmě. Každý může mít ve firmě jen jeden podíl vyjma akciové společnosti, kde je výše podílu závislá na počtu akcií. Každý vlastník může se svým podílem nakládat, jak uzná za vhodné. Může ho prodat či převést na někoho jiného. Podílí se na řízení firmy a vzniká mu právo na podíl ze zisku nebo likvidačním zůstatku. K podílu se pojí také vkladová povinnost - to znamená, jak velkou částku vloží každý vlastník do firmy.

více

Kontaktujte nás

Jsme na příjmu PO - PÁ
od 7:30 do 17:00
 
info@simplyoffice.com
 
+420 777 939 963

Newsletter

Chci vědět, co je nové...